Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

Opublikowano rozporządzenie dot. wyboru wykonawców

22.02.2018

20 lutego 2018 r. weszło w życie opublikowane  w Dz. U. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru  wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Rozporządzenie określa szczegółowe:

1) warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców  poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,  w tym szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego;

2) warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w  zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku braku możliwości  wyboru najkorzystniejszej oferty;

3) warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz  pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,  zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia  Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000,  (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  str. 549, z późn. zm.2)), w tym sposób ustalania wysokości tych  zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru  wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i  warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.  U. poz. 106), które utraciło moc z dniem 21 lutego 2018 r. w związku z  wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o  płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. poz. 311).

Rozporządzenie do pobrania.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009