Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Coolturalni

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8531519756

REGON:
364531586

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
Plac Wolności 3
74-200 Pyrzyce

Numer telefonu: 514541057
Adres e-mail: ewahancz@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń

Opis dotychczasowej działalności:

Cele Stowarzyszenia:

1. Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, sportowym w tym m.in.: animacja kultury w społecznościach lokalnych, zwiększanie dostępności do kultury i edukacji, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, promocja kultury polskiej w kraju i za granicą.

2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego

i gospodarczego.

3. Działalność na rzecz wspomagania, integracji, aktywizacji i rozwoju wspólnoty lokalnej.

4. Pobudzanie i wspieranie inicjatyw społecznych w różnych dziedzinach.

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

6. Działalność wychowawcza oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

7. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy i integracji międzypokoleniowej

8. Promocja integracji europejskiej oraz działalność na jej rzecz oraz rozwijanie kontaktów

i współpracy między społecznościami

9. Promowanie idei integracyjnej w ramach społeczności lokalnych w duchu integracji europejskiej, poprzez działania w sferze informacji, oświaty, kontaktów zawodowych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki.

10. Rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego.

11. Działania na rzecz ochrony i popularyzowania dziedzictwa kulturowego.

12. Prowadzenie działań na rzecz zaktywizowania ośrodków promocji sztuki i kultury.

13. Wspieranie osób potrzebujących i wymagających pomocy i działania charytatywne na ich rzecz.

14. Integracja społeczna, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

15. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.

Data rejestracji: 09.12.2016