Plan Działania

W ramach Planu Działania KSOW 2014-2020 realizowane są dwuletnie plany operacyjne. Można się z nimi zapoznać poniżej:

Plan Operacyjny 2022-2023

Plan Operacyjny 2020-2021

Plan Operacyjny 2018-2019

Plan Operacyjny 2016-2017

Plan Operacyjny 2014-2015

Plan działania KSOW określa:

  • warunki jakie powinny spełniać operacje realizowane w ramach dwuletnich Planów operacyjnych
  • wskaźniki monitorowania realizacji działań
  • zakres i tryb sporządzania informacji i sprawozdań z realizacji planów
  • zakres i tryb ewaluacji realizacji działań.

W obecnym okresie programowania Sieć realizuje również działania informacyjno-promocyjne w ramach działania 8 - Plan komunikacyjny. Podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych PROW 2014-2020, a w szczególności cele i grupy docelowe, instytucje zaangażowane w te działania oraz budżet, określone są w Strategii Komunikacji PROW 2014-2020.