Baza Partnerów KSOW

Gmina Wrocław

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
897-13-83-551

REGON:
931934839

Adres siedziby:
dolnośląskie
pl. Nowy Targ 1-8
50 - 141 Wrocław

Numer telefonu: +48 71 777 75 31 / +48 71 777 87 34
Adres e-mail: natalia.golab@um.wroc.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Opis dotychczasowej działalności:

Wrocław od kilku lat kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz podejmuje inicjatywy zmierzające do zrównoważonej transformacji systemu żywnościowego. Jednym ze strategicznych celów miasta jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, dlatego miasto realizuje liczne działania, które powinny przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zachowania różnorodności biologicznej, ochrony zasobów naturalnych oraz zachowania bezpieczeństwa żywnościowego.

Zgodnie ze strategią „od pola do stołu”, będącą częścią Europejskiego Zielonego Ładu, Biuro Rozwoju Gospodarczego, przygotowuje długofalowy plan działań, mający na celu optymalizację łańcucha dostaw pomiędzy rolnikami a restauracjami w naszym regionie.

  W swoich działaniach skupiamy się na identyfikacji potencjału lokalnych wytwórców, opracowujemy modelu efektywnego systemu dostaw i dystrybucji wytwarzanej lokalnie żywności oraz pracujemy nad stworzeniem innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój wytwórców i usług, wszystko zgodnie z zasadami zrównoważonego systemu żywnościowego.

Niezwykle istotny w tym zakresie jest dla nas aktywny udział w międzynarodowych i unijnych projektach oraz wymiana doświadczeń na arenie międzynarodowej, dlatego przystąpiliśmy do Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX, stanowiącej platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w sprawach metropolitalnych, działania w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz głosem mającym znaczenie m.in. w kreowaniu polityki unijnej. W ramach sieci – Wrocław został inicjatorem grupy eksperckiej „From Farm to Fork & Gastronomy”, w ramach której  będziemy m.in. pozyskiwać fundusze na wspólne projekty w zakresie: zrównoważonego rolnictwa, rozwoju lokalnej gastronomii, bezpieczeństwa żywności i krótkich łańcuchów dostaw. Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia polityki żywnościowej czy opracowywanie innowacyjnych narzędzi  oraz skuteczności wdrożonych rozwiązań, pomoże usprawnić przejście na zrównoważony system żywnościowy w naszym regionie. Dzięki obecności w sieci, Wrocław aktywnie uczestniczy w międzynarodowych kongresach takich jak Stadtlandbio 2022, który był dedykowany przemianom sektora żywnościowego, dostosowaniu go do wymogów cywilizacyjnych, zatrzymaniu dalszych zmian klimatycznych, skracaniu łańcuchów dostaw oraz rozwojowi farm miejskich. Istotną częścią kongresu była prezentacja Wrocławia w panelu dyskusyjnym „Jedzenie drogą do ochrony klimatu” oraz rozmowy dotyczące wspólnego aplikowania o finansowanie międzynarodowych projektów w obszarze rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego.

Wrocław jest także częścią sieci Délice - organizacji zrzeszającej ponad 30 miast z całego świata. W ramach Délice, miasta członkowskie dzielą się doświadczeniami i współpracują zgodnie z zasadami takich filarów jak: kultura żywności jako część tożsamości miasta, sektor spożywczy czynnikiem rozwoju gospodarczego, kultura żywności jako narzędzie globalnego rozpoznania i atrakcyjności czy polityka żywnościowa w celu wzmocnienia zrównoważonego systemu żywieniowego w mieście. Sieć ma na celu stworzenie silnych partnerstw między zaangażowanymi miastami i organizacjami, tak, aby pomóc miastom w definiowaniu i wdrażaniu ich polityk i inicjatyw dotyczących żywności i gastronomii, jako impulsu dla rozwoju gospodarczego i atrakcyjności metropolii. Wrocław został pierwszym członkiem z Polski i Europy Środkowej. Członkostwo w Délice to umocnienie miasta na arenie międzynarodowej, a także promocja lokalnych wydarzeń gastronomicznych. Będąc częścią sieci i bazując na doświadczeniu pozostałych członków, Wrocław wzmacnia w tym zakresie edukację przedsiębiorców z branży gastronomicznej, która jest istotnym elementem systemu żywnościowego.

Mając na uwadze sektor gastronomiczny w budowaniu silnej, spójnej i tożsamej polityki miasta, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, powołał w 2021 r. Wrocławską Radę Gastronomii, tak, aby na bieżąco monitorować sytuację branży gastronomicznej, reagować na jej potrzeby oraz edukować i wypracowywać wspólną politykę żywnościową miasta.  Natomiast w 20 kwietnia 2022 roku prezydent, w imieniu Wrocławia, podpisał Pakt Mediolański, czyli Pakt o Miejskiej Polityce Żywnościowej, co dodatkowo wzmocniło i urealniło wdrażanie stabilnego i bezpiecznego systemu żywnościowego w mieście. Tym samym Wrocław postawił kolejny krok w drodze do świadomości żywienia i produkcji żywności i znalazł się w gronie 225 zrzeszonych miast.

Podpisany pakt stanowi deklarację troski o system żywnościowy miasta, tak, by zapewnić każdemu mieszkańcowi dostęp do zdrowej i bezpiecznej żywności, dostępnej cenowo, wyprodukowanej z poszanowaniem środowiska i wszystkich uczestników tego procesu.

Od lat Wrocław kładzie również mocny nacisk na rozbudowę i rozwój tzw. ryneczków - miejsc, w których codziennie mieszkańcy mogą kupić świeże warzywa i owoce od regionalnych i lokalnych wytwórców. Wizją miasta jest stworzenie miejsc handlu lokalnymi produktami, będących także miejscem spotkań i integracji mieszkańców (przede wszystkim dzięki ożywieniu gastronomii). Założeniem projektu jest przede wszystkim wspieranie lokalnego rolnictwa, produkcji ekologicznej, skracanie lokalnych łańcuchów dostaw oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców miasta jako ważnego elementu systemu żywieniowego i część polityki klimatycznej miasta.

Ostatnią inicjatywą jest „Wrocław i targowiska nie marnują” – rozpoczęliśmy akcję lokowania lodówek społecznych na wrocławskich targowiskach. Mają one na celu znaczne ograniczenie marnowania żywności.

Data rejestracji: 23.11.2022