|

Funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego

Serdecznie zapraszamy  osoby zainteresowane prowadzeniem działalności produkcji żywności oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych rozwojem krótkich łańcuchów dostaw żywności na obszarach wiejskich do zapoznania się z broszurą  Funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego.

Krótkie łańcuchy dostaw są ważną formą dystrybucji żywności pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Jest to forma zintegrowanej produkcji, dystrybucji i sprzedaży żywności, która minimalizuje liczbę pośredników pomiędzy kupującym a produkującym. Właściciele gospodarstw rolnych są podstawowym podmiotem przyczyniającym się do rozwoju sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Jednocześnie produkcja i sprzedaż żywności przez rolnika czy prowadzenie małego zakładu przetwórczego, szczególnie na starcie wymaga zapoznania się z podstawowymi wymogami formalno–prawnymi dla tego typu działalności. Dodatkowe wyzwania przed takimi producentami wynikają z obecnej sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Działalność z zakresu produkcji i sprzedaży żywności w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożenia wymaga podjęcia i wdrożenia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu w obrocie rynkowym żywnością wywołanego pandemią. Przy produkcji żywności oraz jej sprzedaży należy zwrócić szczególną uwagę na uczciwe stosowanie przepisów prawa i norm technologicznych w celu budowania zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha żywnościowego. Zrealizowana operacja jest odpowiedzią na  potrzeby producentów, jak również oczekiwania konsumentów   dotyczące możliwości prowadzenia produkcji żywności w małej skali i jej sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa oraz wymagań dotyczących dostosowania produkcji i kanałów dystrybucji żywności do oczekiwań i zmian w postawach i zachowaniach konsumentów spowodowanych nowymi warunkami funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19. Swoimi doświadczeniami z funkcjonowania w tym trudnym okresie podzielili się z nami, w trakcie prowadzonych badań ankietowych, producenci działający w krótkich łańcuchach dostaw oraz konsumenci zainteresowani zakupem żywności bezpośrednio od rolników.

Broszura powstała w ramach projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu pn. „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Projekty realizowane w ramach operacji  skierowane są do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa, potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ.

Zakres realizowanych w ramach operacji zadań obejmował:

  • opracowanie i przygotowanie  narzędzia badawczego w formie częściowo ustrukturyzowanych kwestionariuszy, przeprowadzenie pilotażowego badania ankietowego w wybranych gospodarstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności w wybranych województwach na terenie Polski i weryfikacja zebranych danych;
  • organizację dwóch konferencji w formie webinarium n.t „Zmiany zachowań konsumentów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i ich wpływ na funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności”;
  •  opracowanie narzędzia badawczego w formie ankiety dla respondentów odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za dokonywanie zakupów żywności w wieku powyżej 18 r.ż.i przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWI na reprezentatywnej grupie ogólnopolskiej respondentów odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za dokonywanie zakupów żywności w wieku powyżej 18 r.ż.;
  • opracowanie narzędzia badawczego w formie ankiety dla podmiotów prowadzących sprzedaż produktów żywnościowych w krótkich łańcuchach dostaw żywności i przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWI w wybranych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju produkujących i sprzedających produkty żywnościowe z własnego gospodarstwa; 
  • opracowanie i wydanie broszury dla rolników i doradców obejmującej  wytyczne i rekomendacje na podstawie przeprowadzonej analizy badań ankietowych, analizy  dostępnych wyników badań krajowych i międzynarodowych oraz  badań własnych dotyczących percepcji ryzyka dla podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność produkcji i sprzedaży żywności w ramach KŁD. Elementem opracowania jest również  prezentacja przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym i zastosowanych rozwiązań dystrybucji żywności po wystąpieniu pandemii. 

Celem  zrealizowanych w ramach operacji zadań jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie organizacji sprzedaży żywności wytwarzanej przez producentów rolnych, upowszechnienie informacji w zakresie zmian i tworzenia nowych kanałów dystrybucji żywności umożliwiających konsumentom zakup jej w gospodarstwach rolnych i małych zakładach przetwórczych.

Broszura do pobrania (plik PDF, 9 MB)

Źródło: JC KSOW