|

[Projekt partnera KSOW] Szkoleniowy wyjazd studyjny pn. „Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i poprawy jakości wina lokalnego”

Krótki opis operacji: W ramach operacji zorganizowano 3 dniowy wyjazd studyjny do saksońskich winnic. Dotyczył on podnoszenia wiedzy oraz jakości produkowanego na Dolnym Śląsku wina gronowego. Obejmował on wizyty w różnych gospodarstwach winiarskich, o zróżnicowanym typie i wielkości produkcji. Wizyta obejmowała zarówno wizytę u niewielkich prywatnych producentów, w stowarzyszeniu winiarzy oraz w przedsiębiorstwie winiarskim wspieranym przez samorząd Saksonii. W czasie wyjazdu realizowane były wykłady związane z tematyką agrotechniki winorośli, jak również technologii produkcji wina oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie współpracy winiarzy wewnątrz Saksonii jak i poza nią, budowaniu sieci współpracy, tworzeniu marki, jakości wina i systemów oceny jakości tego produktu. W wyjeździe udział wzięli zarówno producenci, jaki i rolnicy zainteresowani rozpoczęciem działalności winiarskiej oraz naukowcy związani z tematem uprawy winorośli przerobowej i technologii produkcji wina.

 

Cel: Celem projektu było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. Cel ten został osiągnięty przez organizację wyjazdowego szkolenia zagranicznego o charakterze szkoleniowym.

Efekty: W wyniku realizacji operacji osiągnięto krótkoterminowe i długoterminowe efekty. W ramach efektów krótkoterminowych przeszkolono grupę uczestników wyjazdu w zakresie agrotechnicznej uprawy winorośli, winifikacji wina, systemów jakości żywności oraz opracowano materiały szkoleniowe dla uczestników, w ramach ww. tematyki. W przypadku efektów długoterminowych operacja przyczyni się jednocześnie do wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego oraz w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenia nowych miejsc pracy. Turystyczne walory naszego regionu dodatkowo skłaniają do rozwoju powiązanej z produkcją wina enoturystyki i innych form turystyki kulinarnej oraz kulturowej. Wzorem tradycyjnych regionów uprawy winorośli, turystyka winiarska idzie w parze ze sprzedażą i produkcją produktów lokalnych i regionalnych, korzystania z lokalnych miejsc noclegowych, obiektów gastronomicznych, uprawianiem turystyki aktywnej i odwiedzaniem atrakcji turystycznych. Poznanie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności pozwoli w dłuższej perspektywie wprowadzać na rynek produkty o wyższej jakości i o większej rozpoznawalności. Tym samym, rozwój winnic i produkcji wina przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich w regionie, tworząc potencjał dla nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Do długookresowych efektów operacji zaliczyć należy podniesienie wartości dodanej produkcji winiarskiej oraz wzrost walorów jakościowych i smakowych lokalnego wina, a co za tym idzie wzrost zainteresowania konsumentów produktami z tego segmentu pochodzącymi z regionu. Dotyczy to więc promocji dolnośląskich win jako odrębnego, wyróżnialnego produktu. Podczas udziału w szkoleniu wyjazdowym i warsztatach, pośrednio zwiększy się wiedza i umiejętności uczestników na temat agrotechniki uprawy i winifikacji wina. Efektem organizacji projektu jest także nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie obecnie działającej współpracy pomiędzy winiarzami, podmiotami naukowymi, doradztwem publicznym i podmiotami zagranicznymi. Uczestnictwo w szkoleniu, zapoznanie się z materiałami, wymiana informacji, wskazanie mocnych  i słabych stron dolnośląskiego winiarstwa, przyczyni się do podniesienia jakości win produkowanych w regionie.

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu